Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 25.4.2019, päivitetty 13.1.2023

 

Rekisterinpitäjä
Pellon apteekki (2241457-0)
Kauppatie 35, 95700 Pello

 

Rekisterin nimi
Pellon apteekin kanta-asiakasrekisteri

 

Rekisterin yhteyshenkilö:
Anne Kiviniemi
pellon.apteekki@apteekit.net

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn (kanta-asiakassopimus kanta-asiakkaan ja apteekin välillä), asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

 

Kanta-asiakasrekisterin tarkoituksena on Pellon apteekin kanta-asiakkaiksi liittyneiden asiakkaiden kanta-asiakasohjelman ylläpito. Kanta-asiakasohjelman avulla apteekki seuraa asiakkaiden ostokertymiä ja antaa niiden perusteella kanta-asiakasalennuksia.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
– Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus
– Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– Perheenjäsentiedot, liitettäessä perheenjäseniä samalle kanta-asiakkuudelle

– Muut kanta-asiakasohjelman tiedot: asiakasnumero, lääkehoidon kannalta tärkeät tiedot (lääkeaineallergiat, yliherkkyydet, erityistoiveet palveluun liittyen), ostokertymä ja alennusetu, tuotteiden ostotiedot, mahdollinen veteraanialennus

– Evästeet

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden kautta tai apteekissa täytettävästä kanta-asiakassopimuslomakkeesta.

 

Apteekkiasiakkaiden tiedot saadaan reseptilääkkeiden osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Reseptivapaiden tuotteiden ostotiedot tallentuvat apteekkiohjelmistoon asiakkaan tunnistautuessa kela-, ajo- tai henkilökortilla kassalla.

 

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niiden alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty (=24 kk).
Lisäksi osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttaja kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Apteekki ei luovuta tietoja muille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisille lain edellyttämissä tilanteissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt apteekin työntekijät, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

Manuaalinen aineisto säilytetään apteekissa tiloissa, joihin ulkopuolisen pääsy on kokonaan estetty. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt apteekin työntekijät, joiden työnkuvaan tietojen käsittely kuuluu.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisten käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan koskevaa lainsäädäntöä.

 

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivujen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan apteekin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi Viestintäviraston verkkosivustolta.

 

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Pellon apteekki pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän tietosuojaselosteen ehtoja tulevaisuudessa. Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla apteekin internetsivuilla osoitteessa: www.pellonapteekki.fi